Taxa judicial i Justícia gratis.

14 juny 2012 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

Com es sabut, la Llei 5/2012, de 20 de març, de Mesures Fiscals, Financeres i Administratives i de Creació de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics afegeix en el seu art. 16 la nova taxa judicial autonòmica per al justiciable i una altra taxa per a “la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia” (DOG 6.094 del 23 de març de 2012). Aquesta taxa és exigible des de l’1 de maig de 2012 a totes les persones físiques i jurídiques, llevat de les exemptes, en els ordres civil i contenciós-administratiu, i serà compatible amb la taxa estatal quan entri en vigor (així els catalans tindrem l’honor de pagar dues vegades per un mateix “servei”). Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia de competència de la Generalitat, a instància de part, en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, en òrgans judicials amb seu a Catalunya.

Les quanties van dels 60 al 120 €, segons els procediments, i s’acompanya per altres taxes complementàries (per exemple una de 10 euros per segona certificació i testimonis de sentències i altres documents, etc).

També s’estableix una bonificació del 25% sobre la taxa per la presentació d’escrits per mitjans telemàtics en tots els partits judicials de Catalunya (estan exempts els processos sobre temes relatius a matèria de successions, família i estat civil de les persones, i els contenciosos en matèria de personal, protecció dels drets fonamentals de la persona i actuació de l’Administració electoral, així com la impugnació directa de disposicions de caràcter general).

Les persones físiques o jurídiques que tinguin reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta, i les entitats totalment exemptes de l’impost sobre societats, també gaudiran d’exempció.

No sé si en una època com l’actual podem queixar-nos de noves taxes sobre la justícia, però si a aquestes afegim les que té a punt el Ministeri de Justícia, que són caríssimes, acabarà resultant que com sempre les classes mitjanes seran les més afectades, sumant-se així un nou tribut sobre elles, que en canvi no han de pagar les persones que tenen dret a la justícia gratuïta i que precisament per aquest motiu són les més grans consumidores de “serveis” de l’administració de justícia (la gratuïtat d’advocats, procuradors i jutjats,  ajuden a què els que ho tenen tot gratuït n’abusin). Permetin-me dir que els honoraris que es perceben per advocats abonats per fons públics són ridículs.

No crec que els advocats es puguin queixar més que els metges que treballen per a l’administració sanitària, però no crec que tampoc es puguin queixar menys.

En tornar de vacances el ciutadà català que no tingui dret a justícia gratuïta, notarà molt més el que estem dient, doncs la taxa o “retaxa” judicial espanyola que es sumarà a la catalana fa fredar i moltes persones abans de fer valer els seus drets als tribunals s’ho pensaran, amb la qual cosa moltes vegades també en sortiran perjudicats per manca de suficients recursos (pensem que l’economia submergida fa que hi hagi moltes persones a les que se’ls reconeix el dret a una justícia gratuïta, quin dret no tindrien si tributessin per tots els seus ingressos).