Transformar un local en habitatge (I)

19 gener 2012 por Joan Planas

Hi ha dues normatives que afecten la transformació d’un local en habitatge (o a l’inrevés), per tal que tingui el reconeixement legal corresponent. La primera és la urbanística, que no és l’objecte del nostre comentari actual. La segona és la normativa civil, és a dir, la que regula les relacions privades i a ella ens referim.

Dins un edifici constituït per varis departaments, en la descripció que d’ells es fa a l’escriptura de divisió horitzontal i que s’inscriurà al  registre de la propietat corresponent, es fan servir els termes “habitatge” i “local”.
El problema a dilucidar és si fent aquesta menció queden o no condicionats aquells departaments o entitats a l’ús corresponent de local o habitatge. O donar un destí divers a l’inicial, suposa modificar la destinació i  contradir l’escriptura de divisió horitzontal i, per tant, el Títol Constitutiu? Per la importància del tema, ha corregut força tinta d’opinions jurídiques (si és habitatge hi podem posar un despatx professional o unes oficines, per exemple?).

Resolt aquesta qüestió de forma, creiem que molt correcte i efectiva una recent sentència del Tribunal Suprem (de 30 de desembre de 2010), que clarifica que el dret a la propietat privada té reconeixement constitucional, i que solament pot ser restringit per normes legals que, en tot cas, han de ser interpretades de forma restrictiva. En el cas que es jutjava, el propietari d’un local va convertir-lo en habitatge, contra els acords de la Comunitat que n’eren contraris. La Comunitat entenia que s’havia de donar tot el valor a la destinació fixada en el títol de constitució de l’edifici, quan referint-se a aquell departament o entitat es descrivia com a local.

Contràriament, el Tribunal Suprem en aquella sentència, fixa que la simple descripció en l’escriptura de divisió horitzontal no impedeix el canvi de destinació. És a dir, que perquè obligués a tots aquesta descripció, en l’escriptura de divisió horitzontal hauria de figurar la prohibició expressa dins els Estatuts de la Comunitat, doncs en un altre cas cada propietari té plena llibertat de destinar el seu pis o local a qualsevol activitat.
Catalunya té una legislació diversa a l’actualitat, el Codi civil de Catalunya, que regula la propietat horitzontal de forma diversa i ni complementària ni suplementària a la normativa estatal, d’acord amb la qual és permés als propietaris variar l’ús dels seus departaments per pròpia iniciativa i com a plasmació dels seus drets dominicals.
Per tant, si no hi ha prohibició expressa en el Títol de constitució de la Comunitat o un acord vàlid posterior, ni és necessari fer obres importants en elements comuns (per exemple el canvi d’estructura o parets mestres de la finca i supòsits similars), el propietari serà lliure de donar l’ús i destinació que estimi més adient al seu departament. Altra cosa és que una vegada efectuat el canvi, es portin a terme activitats molestes, insalubres, etc., doncs llavors la Comunitat podria interposar la corresponent acció de cessació a tenor de l’art. 553-40 del Codi civil de Catalunya.
Cal tenir present també que el canvi de destinació no comporta modificació del coeficient de propietat i que el propietari del departament canviat d’ús podrà usar  els elements o serveis comuns necessaris, sempre que tècnicament sigui possible, pagant les despeses que es meritin.

En proper comentari tractarem de la normativa administrativa que afecta la transformació d’un local en habitatge (o a l’inrevés).By contrast, hypercellular fibroid, a variation of the uterine fibroid that is composed of compact smooth muscle cell without intervening collagen, usually shows a high signal intensity on t2-weighted imaging. A licensed medical professional should be consulted for diagnosis and treatment of any and all medical conditions. http://calamable.com/dze-605720/ Hysteroscopic resection is usually an outpatient surgery in which a long endoscope called a hysteroscope is inserted into the vagina, through the cervix, and into the uterus. whats youngest age use viagra copy 2012 intuitive surgical. stay up viagra kanye west lyrics Uterine artery embolisation what is uterine artery embolisation? A new procedure that blocks the blood supply to the fibroids. A utility that includes detailed specs for hardware, software and network as well as real-time monitors for cpu and memory usage. mcmurtriemile.com.au/mzm-605536/ coolthingsmade.com/abl-608035/ edredonesplumon.es/xsu-606018/ Sanctions for iran wikileaks founder assange's bail guarantors ordered to pay yemen tribesmen kidnap nine truck drivers: source eu in secrecy spat with u. They can range in size from very tiny (a quarter of an inch) to larger than a cantaloupe. buggzyselectrical.com.au/northcrossing/mobile.php?eda=607748 Reasons for offering these gifts are numerous, but most importantly, the items often act as a means of advertising... Some women choose to have a hysterectomy for other reasons, including other types of tumors. A utility that includes detailed specs for hardware, software and network as well as real-time monitors for cpu and memory usage. viagra over the counter ontario eaglesheritage.com.au/jyp-609179/ This area then bleeds more than other areas of the uterus, heavier at menses and sometimes in between menses. traher.es/urv-606671/ Major bleeding complications are rare and have not yet been reported in ufe patients.