Transformar un local en habitatge (II)

26 gener 2012 por Joan Planas

A banda de la normativa de tipus civil que varem comentar i que afecta la transformació d’un local en habitatge, la segona regulació que hi té molt a veure (amb independència de l’anterior), és la urbanística.

La transformació d’un local en habitatge des del punt de vista urbanístic es denomina un “canvi d’ús”.

La legislació catalana, concretament el Decret legislatiu de refosa de la llei d’urbanisme de 2010, preveu que els canvis d’ús són actes quina realització està subjecte a l’atorgament previ de la corresponent llicència per part de l’autoritat urbanística corresponent, que és a Terrassa el propi Ajuntament.
En la tramitació d’aquesta llicència s’ha d’aportar el corresponent projecte junt amb la resta de documentació que faci al cas, amb els que l’Ajuntament procedirà a obrir l’expedient que pertoca.

En aquest expedient s’haurà d’incloure els informes tècnics i jurídic.
En els cassos en que s’hagi procedit a fer el canvi d’ús sense la corresponent llicència, s’interpretarà que s’ha comés una acció que donarà lloc a les actuacions administratives necessàries obrint si és el cas el corresponent expedient de protecció de la legalitat urbanística.
En el cas que s’hagi actuat d’aquesta manera la llei preveu que el resultat de l’expedient pot ser la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, amb més la possible imposició de sancions i, si esdevé així, la determinació dels danys i perjudicis causats.

Preveu també la llei que el restabliment de la situació creada a l’anterior, és a dir, retornar l’habitatge a local., no ho pot fer sempre l’Ajuntament, sinó que l’acció per a requerir la legalització de les obres o de les actuacions dutes a terme sense llicència, per ajustar-les a la llicència atorgada (si se n’havia demanat alguna) o per reconvertir l’habitatge en local,  prescriu –per regla general i com a infracció molt greu-  al cap de sis anys, a comptar de la data de comissió de la infracció o, si aquesta és continuada, a partir de la finalització de les obres de transformació o canvi d’ús.

Cal, per tant,  tenir present que els canvis d’ús no són una qüestió d’edificis, no són una qüestió simplement privada, de decisió unipersonal del propietari, sinó que abans de procedir s’ha d’informar sobre les repercussions civils (en cas de comunitat de propietaris i naturalment si els propietaris d’un local són vàries persones) i també de les administratives.