Dret Civil

Immobiliari

 • Negociació de tota mena de contractes immobiliaris: arrendaments, compravendes, opcions de compra, contractes d’obra, permutes, etc.
 • Assessorament en qüestions immobiliàries i registrals: declaracions d’obra nova, divisió en propietat horitzontal, expedients de domini en major cabuda, cancel·lacions de càrregues i redempció de censos.
 • Reclamacions sobre vicis constructius.
 • Assessorament integral a constructors i promotors.

Successions

 • Assessorament en la planificació de la successió.
 • Planificació de la fiscalitat de l’herència.
 • Reclamació d’hereu.
 • Assessorament i tramitació en la liquidació de l’herència.
 • Divisions, participacions hereditàries i dissolució de comunitats hereditàries.

Propietat horitzontal i Comunitats de Propietaris

 • Assessorament i direcció de processos de reclamació contra promotors i constructors per vicis de construcció.
 • Reclamacions contra propietaris morosos.
 • Impugnació d’acords de Comunitats.
 • Reclamacions contra propietaris que porten a terme activitats que perjudiquen la Comunitat

Família

 • Processos de separació i divorci.
 • Processos d’incapacitació.