Dret Mercantil

Assessorament general sobre qualsevol aspecte relatiu al dret mercantil i, en particular, sobre les següents matèries:

Societats

  • Assessorament en l’elecció de la forma societària més adient per l’exercici de l’activitat econòmica.
  • Assesorament en la redacció dels estatuts socials.
  • Assistència en la redacció de tota mena de pactes societaris: regulació del règim de transmissibilitat de les accions/participacions.
  • Assessorament en la configuració dels òrgans d’administració i delimitació de les seves atribucions.
  • Assessorament en conflictes entre socis.
  • Constitució, gestió i assessorament de fundacions, associacions, i altres entitats sense ànim de lucre. Assessorament i diseny de la forma d’entitat apropiada.
  • Formalització de documents constitutius i autoritzacions administratives.

Contractació

  • Assessorament en tota mena de contractes mercantils: agència, distribució, dipòsit, etc.
  • Compra i venda de societats.
  • Empresa familiar. Assessorament jurídic a empreses familiars i, especialment, en la redacció de protocols familiars, redacció de pactes socials, òrgans de govern i instruments de control.

Recuperació d’impagats