Dret Urbanístic

  • Assessorament en planejament urbanístic.
  • Informació urbanística, desenvolupament del sòl, projectes de reparcel·lació, etc.
  • Constitució de Juntes de Compensació, redacció de projectes de reparcel·lació, estatuts i bases.
  • Llicències urbanístiques.
  • Assistència en expedients de disciplina urbanística.
  • Recursos administratius i contenciosos en matèria urbanística.